• آبان 95
 • برگزاری مراسم فرهنگی- آموزشی

  موضوع برنامه : ترویج فرهنگ مدیریت پسماند و تفکیک از مبدأ
  مفاد اجرای برنامه:
  برگزاری نمایش عروسکی با محوریت شهراد، شهروند نمونه
  برگزاری تئاتر تخصصی با محوریت تفکیک از مبدأ
  برگزاری موسیقی با محوریت مدیریت پسماند
  اجرای سیستم صوت
  اجرای عروسک تن پوش
  توزیع بروشور با موضوع انواع پسماند
  تصویر برداری و فیلم برداری از مراسم

 • برگزاری مراسم فرهنگی- آموزشی

  موضوع برنامه : ترویج فرهنگ مدیریت پسماند و تفکیک از مبدأ
  مفاد اجرای برنامه:
  برگزاری نمایش عروسکی با محوریت شهراد، شهروند نمونه
  برگزاری تئاتر تخصصی با محوریت تفکیک از مبدأ
  برگزاری موسیقی با محوریت مدیریت پسماند
  اجرای سیستم صوت
  اجرای عروسک تن پوش
  توزیع بروشور با موضوع انواع پسماند
  تصویر برداری و فیلم برداری از مراسم

 • برگزاری مراسم فرهنگی- آموزشی

  موضوع برنامه : ترویج فرهنگ مدیریت پسماند و تفکیک از مبدأ
  مفاد اجرای برنامه:
  برگزاری نمایش عروسکی با محوریت شهراد، شهروند نمونه
  برگزاری تئاتر تخصصی با محوریت تفکیک از مبدأ
  برگزاری موسیقی با محوریت مدیریت پسماند
  اجرای سیستم صوت
  اجرای عروسک تن پوش
  توزیع بروشور با موضوع انواع پسماند
  تصویر برداری و فیلم برداری از مراسم

 • برگزاری مراسم فرهنگی- آموزشی

  موضوع برنامه : ترویج فرهنگ مدیریت پسماند و تفکیک از مبدأ
  مفاد اجرای برنامه:
  برگزاری نمایش عروسکی با محوریت شهراد، شهروند نمونه
  برگزاری تئاتر تخصصی با محوریت تفکیک از مبدأ
  برگزاری موسیقی با محوریت مدیریت پسماند
  اجرای سیستم صوت
  اجرای عروسک تن پوش
  توزیع بروشور با موضوع انواع پسماند
  تصویر برداری و فیلم برداری از مراسم

 • برگزاری مراسم فرهنگی- آموزشی

  موضوع برنامه : ترویج فرهنگ مدیریت پسماند و تفکیک از مبدأ
  مفاد اجرای برنامه:
  برگزاری نمایش عروسکی با محوریت شهراد، شهروند نمونه
  برگزاری تئاتر تخصصی با محوریت تفکیک از مبدأ
  برگزاری موسیقی با محوریت مدیریت پسماند
  اجرای سیستم صوت
  اجرای عروسک تن پوش
  توزیع بروشور با موضوع انواع پسماند
  تصویر برداری و فیلم برداری از مراسم

 • برگزاری مراسم فرهنگی- آموزشی

  موضوع برنامه : ترویج فرهنگ مدیریت پسماند و تفکیک از مبدأ
  مفاد اجرای برنامه:
  برگزاری نمایش عروسکی با محوریت شهراد، شهروند نمونه
  برگزاری تئاتر تخصصی با محوریت تفکیک از مبدأ
  برگزاری موسیقی با محوریت مدیریت پسماند
  اجرای سیستم صوت
  اجرای عروسک تن پوش
  توزیع بروشور با موضوع انواع پسماند
  تصویر برداری و فیلم برداری از مراسم

 • برگزاری مراسم فرهنگی- آموزشی

  موضوع برنامه : ترویج فرهنگ مدیریت پسماند و تفکیک از مبدأ
  مفاد اجرای برنامه:
  برگزاری نمایش عروسکی با محوریت شهراد، شهروند نمونه
  برگزاری تئاتر تخصصی با محوریت تفکیک از مبدأ
  برگزاری موسیقی با محوریت مدیریت پسماند
  اجرای سیستم صوت
  اجرای عروسک تن پوش
  توزیع بروشور با موضوع انواع پسماند
  تصویر برداری و فیلم برداری از مراسم

 • برگزاری مراسم فرهنگی- آموزشی

  موضوع برنامه : ترویج فرهنگ مدیریت پسماند و تفکیک از مبدأ
  مفاد اجرای برنامه:
  برگزاری نمایش عروسکی با محوریت شهراد، شهروند نمونه
  برگزاری تئاتر تخصصی با محوریت تفکیک از مبدأ
  برگزاری موسیقی با محوریت مدیریت پسماند
  اجرای سیستم صوت
  اجرای عروسک تن پوش
  توزیع بروشور با موضوع انواع پسماند
  تصویر برداری و فیلم برداری از مراسم

 • برگزاری مراسم فرهنگی- آموزشی

  موضوع برنامه : ترویج فرهنگ مدیریت پسماند و تفکیک از مبدأ
  مفاد اجرای برنامه:
  برگزاری نمایش عروسکی با محوریت شهراد، شهروند نمونه
  برگزاری تئاتر تخصصی با محوریت تفکیک از مبدأ
  برگزاری موسیقی با محوریت مدیریت پسماند
  اجرای سیستم صوت
  اجرای عروسک تن پوش
  توزیع بروشور با موضوع انواع پسماند
  تصویر برداری و فیلم برداری از مراسم

 • برپایی پایگاه تابستانی مدارس

  موضوع برنامه : مفاد اجرای برنامه:
  برگزاری کلاس های آَشنایی با قوانین آپارتمان نشینی
  برگزاری کلاس های آموزش کاردستی
  برگزاری کلاس های فعالیت های انفرادی و تیمی
  برگزاری کلاس های خط سفید
  برگزاری کلاس های مهارت های زندگی
  برگزاری کلاس های آموزش مهارت های مقابله با استرس و مدیریت خشم

 • برگزاری جشنواره افتتاحیه جشنواره مشکات

  موضوع برنامه :
  مفاد اجرای برنامه:
  اجرای موسیقی زنده
  برگزاری تئاتر
  ارائه پک هدایا
  ارائه تندیس و یادبود به برگزیدگان جشنواره
  پذیرایی از مهمان ها
  تصویر برداری و فیلم برداری
  تصویر برداری و فیلم برداری از مراسم